Poison Dart Frogs

Gouache paintings

Blue Poison Dart Frog (Dendrobates tinctorius ‘azureus’) and Yellow-banded Poison Dart Frog (Dendrobates leucomelas).